VỀ VIỆC ĐẾN NHẬT BẢN

 

Thông tin về việc đến Nhật Bản, xin tham khảo trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản tại đây.