Hội thảo du học Nhật Bản 2017 của JASSOTham khảo thêm thông tin về Hội thảo du học Nhật bản 2017 (tiếng Việt) tại đây