Về việc cho phép nhập cảnh đối với Người mang giấy phép tái nhập quốc (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập quốc tự động) (Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế)

2020/11/4

  Việt Nam đã được đưa ra khỏi danh sách các quốc gia bị cấm nhập cảnh Nhật Bản nên người mang Giấy phép tái nhập quốc (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập quốc tự động) được chấp nhận tái nhập cảnh Nhật Bản mà không cần phải tiến hành thủ tục trước đó tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản cũng như không cần phải xin giấy chứng nhận xét nghiệm PCR.
(Chi tiết: https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html )
  Cũng có thể sử dụng “Business Track” với việc đồng ý thực hiện Biện pháp phòng dịch bổ sung và ngay cả trong thời gian cách ly tại nhà v.v. 14 ngày sau khi nhập cảnh Nhật Bản vẫn có thể thực hiện các hoạt động dưới hình thức giới hạn phạm vi hoạt động. Người mang Giấy phép tái nhập quốc (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập quốc tự động) không cần tiến hành thủ tục trước đó tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản khi sử dụng “Business Track”.    
(Chi tiết:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html)
 

  •