THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT VÀ HỖ TRỢ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT CỦA TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

 

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam - Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản đang có thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ “Đợt 1 của Chương trình tài trợ cho các hoạt động giáo dục tiếng Nhật” và “Chương trình hỗ trợ tài liệu giảng dạy tiếng Nhật” tài khóa năm 2011. Theo đó, hạn chót nộp hồ sơ đợt 1 của Chương trình tài trợ cho các hoạt động giáo dục tiếng Nhật vào ngày 28 tháng 3, hạn chót nộp hồ sơ của Chương trình hỗ trợ tài liệu giảng dạy tiếng Nhật vào ngày 21 tháng 3. Các cơ quan có nhu cầu xin xác nhận thông tin liên quan với Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam và nộp hồ sơ cho Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam.  

 

“Chương trình tài trợ cho các hoạt động giáo dục tiếng Nhật”
http://jpf.org.vn/vn/TabId/187/ArticleId/926/PreTabId/135/Default.aspx


“Chương trình hỗ trợ tài liệu giảng dạy tiếng Nhật”
http://jpf.org.vn/vn/TabId/187/ArticleId/924/PreTabId/135/Default.aspx