DỰ ÁN NGO (TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ) CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN

 

THÁNG 04/2017 ~ 03/2018

Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang” (Giai đoạn 2) (12/03/2018)

Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết “Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường” (Giai đoạn II) (23/02/2018)

Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết “Dự án Đào tạo nâng cao ý thức cho cộng đồng và nhân viên y tế để phòng chống các bệnh lây truyền từ mẹ sang con” (27/09/2017)

 

THÁNG 04/2016 ~ 03/2017

Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết “Dự án nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu dành cho những đối tượng cần sự hỗ trợ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng tại tỉnh Đồng Tháp, vùng đồng bằng sông Cửu Long (năm thứ 1) ” và “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh An Giang” (27/02/2017)

Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết "Dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, cải thiện sinh kế cho hộ nông dân có quy mô nhỏ thông qua việc chế biến các nông sản hữu cơ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, cũng như phát triển địa phương gắn liền với việc gìn giữ môi trường" (03/02/2017)

 

THÁNG 04/2015 ~ 03/2016

Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết "Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng" (08/04/2016)

Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết "Dự án mở rộng cơ sở vật chất bệnh viện trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long và nâng cao trình độ tay nghề bác sĩ - điều dưỡng viên" (19/06/2015)

 

THÁNG 04/2014 ~ 03/2015

Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết "Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng" (11/03/2015)

Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết "Dự án cải thiện đời sống cho hộ nghèo bằng việc phát triển nông nghiệp bền vững" (03/02/2015)

 

THÁNG 04/2013 ~ 03/2014

Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết "Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường Tiểu học thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng" (26/02/2014)

Dự án NGO của chính phủ Nhật Bản : Lễ ký kết "Dự án cải thiện đời sống cho hộ nghèo bằng việc phát triển nông nghiệp bền vững" (25/11/2013)