HỌC BỔNG DÀNH CHO GIÁO VIÊN BẬC PHỔ THÔNG CƠ SỞ VÀ PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC THEO HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN NĂM 2010

 

 

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu học bổng chính phủ Nhật Bản năm 2010 dành cho giáo viên bậc phổ thông cơ sở và phổ thông trung học trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục.

 

Thông tin chi tiết, xin tham khảo thông tin tuyển chọn và download hồ sơ dự tuyển tại website của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản dưới đây.

 

1. Thông tin tuyển chọn

 + Tiếng Nhật

 + Tiếng Anh

 

2. Hồ sơ dự tuyển

 

3. Giấy khám sức khỏe