Q.30: Xin cho biết một số trang web cung cấp thông tin du học Nhật Bản?

 

Dưới đây là một số trang web giới thiệu du học Nhật Bản mà các bạn có thể tham khảo khi tìm kiếm thông tin du học Nhật Bản.

 

(1)Trang web của Bộ Khoa học và Giáo dục Nhật Bản giới thiệu thông tin về một số học bổng
http://www.mext.go.jp/english/abroad/index.htm

 

(2) Trang web của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhât Bản giới thiệu một số học bổng chuyên ngành tiếng Nhật và nghiên cứu Nhật Bản
http://www.jpf.go.jp/e/about/program/index.html

 

(3) Trang web của Cơ quan Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) cung cấp thông tin về du học nói chung bao gồm thông tin về các trường đại học, các loại học bổng, học phí, Kỳ thi Du học Nhật Bản và cả thông tin hướng dẫn du học bằng tiếng Việt.
http://www.jasso.go.jp/study_j/index_e.html

 

(4) Trang web giới thiệu du học Nhật Bản của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cung cấp những thông tin chung nhất về du học Nhật Bản
http://www.studyjapan.go.jp/vi/index.html

 

(5) Trang web giới thiệu du học của Hiệp hội Văn hoá Sinh viên Châu Á, giúp bạn tra cứu các thông tin về các trường đại học, các loại học bổng
http://www.jpss.jp/eng/index.html

 

(6) Trang web của Hiệp hội Chấn hưng Học thuật Nhật Bản giới thiệu một số học bổng dành cho các nhà nghiên cứu
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html