Q.6: Xin cho biết trường đại học nào có giảng dạy bậc đại học, cao học bằng tiếng Anh ?

 

Hầu hết bậc đại học và sau đại học của Nhật Bản được giảng dạy bằng tiếng Nhật. Tuy nhiên có một số trường đại học mở một số khoá đào tạo sau đại học bằng tiếng Anh. Xin tham khảo trang web của Cơ quan Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) để biết danh sách các trường đại học có giảng dạy bằng tiếng Anh :
(http://www.jasso.go.jp/study_j/schinfo_e.html)