Thông tin về hotline hỗ trợ về visa đến Nhật Bản


Hiện tại một hotline hướng dẫn bằng điện thoại đã được thiết lập theo thông tin dưới đây dành cho đối tượng là người Việt Nam có dự định xin visa đến Nhật Bản.

Hotline hướng dẫn về visa Nhật Bản (Tiếng Việt)
1900-06-88-80


Thời gian hoạt động
8:30~17:15, từ Thứ 2 đến Thứ 6


Hotline sẽ trả lời những câu hỏi thông thường về việc xin visa, rất mong được Quý khách sử dụng.