CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CẤP CƠ SỞ

2020/3/24

1.   Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (GGP) là gì?

2.   Thủ tục xin viện trợ (*mẫu đơn xin viện trợ có thể tải về từ ĐÂY)

3.   Trình tự từ xin viện trợ đến thực hiện dự án
      (Để xem được nội dung này, máy tính của bạn cần cài đặt phần mềm Acrobat Reader)

4.   Danh sách các dự án đã thực hiện
 
Địa chỉ liên hệ:
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ban Kinh tế - Hợp tác kinh tế, Phòng phụ trách viện trợ GGP
Địa chỉ: 261 Điện Biên Phủ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028-3933-3510 (Ext. 414, 415)
FAX:028-3933-3523